logo INTEGRAFU pruhledne pozadí

Zásady používánísouborů cookie

Online Refresh s.r.o.

Soubory cookie, což jsou malá množství dat, která naše servery odesílají do vašeho počítače a která nám umožňují lépe využívat naše servery a přizpůsobovat jejich obsah vašim potřebám.

Téměř všechny webové stránky na světě používají soubory cookie. Soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštěvovaných webových stránek, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud k návštěvě našich webových stránek používáte stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, soubory cookie pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a nastavení webu.
Prostřednictvím našich webových stránek mohou soubory cookie do vašeho počítače ukládat také provozovatelé reklamních systémů, které jsou na našich webových stránkách provozovány. Naše společnost využívá v rámci remarketingu také systémy společnosti Google. Údaje z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem poskytování relevantnějších reklamních sdělení. Segmenty jsou vytvářeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.
Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome atd.) podporují správu souborů cookie. V rámci nastavení prohlížeče můžete ručně odstranit, zablokovat nebo zcela zakázat používání jednotlivých souborů cookie, případně je můžete zablokovat nebo povolit pouze pro jednotlivé webové stránky. Podrobnější informace naleznete v nápovědě prohlížeče. Pokud máte v prohlížeči povoleny soubory cookie, předpokládáme, že souhlasíte s používáním standardních souborů cookie našimi servery. soubory cookie nepoužíváme k jiným než čistě technickým účelům, údaje získané prostřednictvím souborů cookie nespojujeme s žádnými jinými údaji a se soubory cookie pracujeme tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob.

Existují dočasné a trvalé soubory cookie. Dočasné se ve vašem počítači ukládají pouze do doby, než ukončíte prohlížeč. Dočasné soubory cookie umožňují uchování informací při přechodu z jedné webové stránky na druhou a odstraňují nutnost opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé soubory cookie pomáhají identifikovat váš počítač, pokud znovu navštívíte naše webové stránky, ale neumožňují vaši osobní identifikaci. Trvalé soubory cookie nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme vás nijak osobně identifikovat a příslušné údaje ukládáme zcela anonymně a nespojujeme je s žádnými jinými údaji.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace o vašem používání stránek spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přenášeny a ukládány na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a používání internetu obecně. Společnost Google může tyto informace také poskytnout třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany tyto informace pro společnost Google zpracovávají.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, konkrétně o: přehledy impresí v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zobrazení produktů), rozšířené demografické přehledy (vykazování anonymních demografických údajů). jak zakázat sledování služby Google Analytics
Pokud nechcete poskytovat anonymní údaje o používání webu službě Google Analytics, můžete použít doplněk poskytovaný společností Google. Po jeho instalaci do prohlížeče a aktivaci nebudou další údaje odesílány.
Další informace o zpracování a používání údajů naleznete v podmínkách společnosti Google.

Zásady zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů a subjekt údajů
Správcem údajů je společnost provozující tyto webové stránky, rezervační služba.
Subjektem údajů je fyzická osoba, která poskytla správci své osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s přihlášením k odběru newsletterů zasílaných správcem. Subjektem údajů může být také fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém mu je subjekty údajů poskytnou, nebo v rozsahu, v jakém je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů, obecný souhlas
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem, a to buď dálkovými elektronickými komunikačními prostředky, nebo písemně, plnění zákonných povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce), včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti. Správce zasílá obchodní sdělení pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru newsletteru a udělil druhý souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem, a to elektronickými prostředky komunikace na dálku nebo písemně, plnění zákonných povinností a za účelem přímého marketingu, nabídek, informací o hotelu a jeho činnosti. Subjekt údajů má možnost se z odběru newsletteru jednoduchým a bezplatným způsobem odhlásit.

Posouzení nezbytnosti zpracování
Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování. právní základ zpracování osobních údajů.

Právním základem pro zpracování prováděné pro účely přímého marketingu je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (odběr newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zákona č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem pro zpracování plnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.).) a plnění právní povinnosti.

.doba zpracování osobních údajů
V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění smlouvy zpracovává správce osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let s přihlédnutím k délce promlčecí doby pro náhradu škody nebo újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti zpracovává správce osobní údaje po dobu stanovenou zákonem. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů zpracovává správce osobní údaje po dobu 10 let, pokud do té doby nebude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Pokud subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv ani na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na jiném právním základě než na základě souhlasu (tj. zejména pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti nebo z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 3. Přístup k osobním údajům
K osobním údajům subjektů údajů může mít přístup správce a případně příjemci, kteří jsou třetími stranami a kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky podle platných právních předpisů a zajišťuje odpovídající ochranu práv subjektů údajů.